Nedaňové náklady v podnikání

Někdy se v účetnictví objeví všelijaké náklady. Bohužel, ale některé z nich nejsou považovány za náklady daňově uznatelné dle zákona o dani z příjmu. Víte, které to jsou? 

Daňově uznatelné náklady

V zákoně o dani z příjmu je v §24 odst.1 definována daňová uznatelnost nákladů. Podle toho odstavce, musí být náklady vynaloženy na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů účetní jednotky.

Jedná se tedy o náklady, jenž souvisejí s dosahováním příjmů a odečítají se od základu daně ve výši prokázané poplatníkem. 

Daňově neuznatelné náklady

V zákoně o dani z příjmu je v §25 jsou definovány náklady, které nejsou považovány za daňově uznatelné výdaje. Jedná se typicky o penále, pokuty, náklady na reprezentaci, ale také o náklady, které jsou pořízené nad stanovenou hranici zákonem o dani z příjmu.

Pokuty a penále

Mezi daňově uznatelné náklady patří mimo jiné i penále, úroky z prodlení a pokuty. Také se zde řadí peněžité tresty a přirážky k povinnému pojistnému. Zde však pozor, nejedná se o smluvní pokuty, úroky z prodlení a jiné sankce ze závazkových vztahů, ty jsou daňově uznatelné. 

Dary

Všeobecně jsou dary neuznávané jako daňový náklad. Pokud však dar splňuje podmínky stanovené zákonem o dani z příjmu, konkrétně § 15, lze dar uplatnit jako položku, která snižuje základ daně. Hodnota daru musí činit alespoň 2 % základu daně nebo minimálně 1000 Kč.

Dar lze poskytnout na: 

  • vědu a vzdělávání

  • výzkumné a vývojové účely

  • kulturu, školství, policii, požární ochranu

  • na podporu a ochranu mládeže

  • na ochranu zvířat a jejich zdraví

  • na sociální účely, zdravotnické a ekologické

  • humanitární a charitativní pomoci

  • pro církve a náboženské společnosti

  • tělovýchovné a sportovní účely

  • politickým stranám a politickým hnutím

Náklady na reprezentaci

Jedná se o nejčastější náklad, který je považován za daňově neuznatelný výdaj. Jedná se nejčastěji o pohoštění, občerstvení apod. Nejedná se však o reklamní a propagační předměty, které jsou opatřeny obchodní značkou a hodnota není vyšší než 500 Kč.